Search
Ngôn ngữ
Chi nhánh kinh doanh

Phân biệt chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh giúp bạn nhận rõ hơn sự khác biệt giữa 3 loại hình phụ thuộc này. Nhờ đó, có sự lựa chọn hợp lý khi đưa ra quyết định thành lập.

 

 

Khái niệm về 3 loại hình

 

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp

Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó.

Địa điểm kinh doanh là nơi mà doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể; là cơ sở cố định để tiến hành hoạt động kinh doanh, không bao gồm cơ sở cung cấp tạm thời hàng hóa hay dịch vụ.

 

 

Phân biệt 3 loại hình đơn vị phụ thuộc