Search
Ngôn ngữ
Thông báo cập nhật

Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa Cà phê áp dụng từ ngày 06/12/2023

Thông báo số 1059/QĐ/TGĐ-MXV về Ban hành mức ký quỹ giao dịch liên kỳ hạn mặt hàng Cà phê tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam từ ngày 06/12/2023:

Xem thêm >> 06/12/2023

Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa áp dụng từ ngày 06/12/2023

Thông báo số 1058/QĐ/TGĐ-MXV về Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam từ ngày 06/12/2023:

Xem thêm >> 06/12/2023

Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa Kim loại LME áp dụng từ ngày 05/12/2023

Thông báo số 1048/QĐ/TGĐ-MXV về Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa Kim loại LME tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam từ ngày 05/12/2023:

Xem thêm >> 05/12/2023

Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa áp dụng từ ngày 01/12/2023

Thông báo số 1029/QĐ/TGĐ-MXV về Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam từ ngày 01/12/2023:

Xem thêm >> 01/12/2023

Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa Nông sản áp dụng từ ngày 01/12/2023

Thông báo số 1030/QĐ/TGĐ-MXV về Ban hành mức ký quỹ khi giao dịch liên kỳ hạn mặt hàng Nông sản tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ngày 01/12/2023:

Xem thêm >> 01/12/2023

Ban hành mức ký quỹ giao dịch Cà phê áp dụng từ ngày 30/11/2023

Thông báo số 1025/QĐ/TGĐ-MXV về Ban hành mức ký quỹ giao dịch liên kỳ hạn mặt hàng Cà phê tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam từ ngày 30/11/2023:

Xem thêm >> 30/11/2023

Áp dụng tỷ giá nguyên tệ khi giao dịch hàng hóa từ ngày 29/11/2023

Thông báo số 1022/QĐ/TGĐ-MXV về Áp dụng tỷ giá nguyên tệ khi giao dịch hàng hóa tại các Sở Giao dịch hàng hóa ở nước ngoài mà Sở Giao dịch [...]

Xem thêm >> 28/11/2023

Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa áp dụng từ ngày 27/11/2023

Thông báo số 1018/QĐ/TGĐ-MXV về Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam từ ngày 27/11/2023:

Xem thêm >> 27/11/2023

Áp dụng tỷ giá nguyên tệ khi giao dịch hàng hóa từ ngày 24/11/2023

Thông báo số 1011/QĐ/TGĐ-MXV về Áp dụng tỷ giá nguyên tệ khi giao dịch hàng hóa tại các Sở Giao dịch hàng hóa ở nước ngoài mà Sở Giao dịch [...]

Xem thêm >> 23/11/2023

Áp dụng tỷ giá nguyên tệ kể từ ngày 22/11/2023

Thông báo số 1006/QĐ/TGĐ-MXV về Áp dụng tỷ giá nguyên tệ khi giao dịch kể từ ngày 22/11/2023

Xem thêm >> 21/11/2023