Search
Ngôn ngữ
Đào tạo kiến thức nền tảng

Thị trường hàng hóa phái sinh là gì?

Trong tài chính, phái sinh là một hợp đồng tài chính có giá trị bắt nguồn từ giá trị của tài sản cơ sở. Tài sản cơ sở có thể [...]

17/11/2023 1 liên quan

Hỗ trợ nhà đầu tư từ Edu Trade

Với sứ mệnh lan tỏa và cung cấp kiến thức về một kênh đầu tư còn mới mẻ tại Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo về Phái [...]

04/11/2023

Nghiên cứu và đào tạo phân tích thị trường

Khóa học online nghiên cứu và phân tích thị trường sẽ trang bị những kiến thức cơ bản nhất cho học viên trong lĩnh vực này đồng thời ứng dụng [...]

04/11/2023